Aydınlatma Metni

Rotam Denizcilik Veri Koruma Aydınlatma Metni

Giriş

Rotam Denizcilik ve Gümrükleme Limited Şirketi ("ROTAM", "Şirket" ya da "Biz" olarak anılacaktır), ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir.

Bu Ziyaretçi Veri Koruma Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni"), Şirket'imize ait gemi, yerleşkeler, binalar, ofisler, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulamalar, atölyeler, antrepolar, fuarlar, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde ve kontrol hakkınız çerçevesinde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne ("GDPR") uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni'nde, ROTAM olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirket'imize ait gemi, yerleşkeler, binalar, ofisler, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulamalar, atölyeler, antrepolar, fuarlar, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarında gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, anılan alanlara girişiniz esnasında matbu formlar ve bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun'da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. ROTAM olarak bizler, kişisel ancak verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun'un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun'un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

ROTAM tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

ROTAM, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 1. Kimlik Bilgileriniz: Adınız soyadınız, anne-baba adınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, cinsiyetiniz, uyruğunuz, TC kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, varsa kimlik fotokopiniz suretiyle elde edilen kan grubu ve din hanesi bilgisi, imza yetkilisi olup olmadığınız bilgisi, fotoğrafınız.
 2. İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, varsa KEP adresiniz.
 3. Müşteri Bilgileriniz: Müşteri işlem bilgileriniz, imzanız, çalıştığınız şirket bilgileriniz, vergi bilgileriniz, banka hesabınıza ilişkin bilgiler, mesleki deneyim bilgileriniz, meslek, görev ve unvan bilgileriniz, araç bilgileriniz, hukuki işlemler kapsamında elde edilen bilgileriniz, vergi numaranız, talimat, talep ve şikayetlerinize ilişkin bilgiler, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercih ve alışkanlıklarınız.
 4. İşlem Güvenliği Bilgileriniz: MAC adresiniz, log kayıtlarınız.
 5. Görsel ve İşitsel Bilgileriniz: Fotoğraflarınız ve kamera kayıtlarınız. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.
 6. Görüşme Kayıtları: Hizmet kalitesinin ölçülmesi amacı ile yapılan görüşme kayıtları (Görüşmelerin kayıt edilmesi halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir)
 7. Değerlendirmeleriniz ve talepleriniz: Ziyaretinize ilişkin, olması durumunda, talep, şikâyet ve değerlendirme bilgileriniz.
 8. Yasal Yükümlülükler: ROTAM'nun tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun'un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:

 1. Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız; ör., Kamu Kurumları, Güvenlik firmaları, limanlarda yer hizmetlerini sağlayan servis sağlayıcılar, ulaşım hizmeti sağlayıcılar, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız
 2. Grup şirketlerimiz, ör. ROTAM tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir, kişisel verileriniz bu kapsamda ilgili grup şirketlerimizle paylaşılabilmektedir.
 3. Tedarikçilerimiz; ör. ROTAM olarak teknik destek aldığımız yazılım şirketleri, güvenlik şirketleri ya da ulaştırma hizmeti sağlayan firmalar vb.
 4. Taşımanın gerçekleştiği yabancı devletler, ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları; ör. gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında kolluk kuvvetleri, idari ve adli makamlar, devlet kurumları vb.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?

Kanun'un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi sıfatı ile kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun'un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 2. Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 3. Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 4. Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 5. Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 6. Kişisel verilerinizi Kanun'a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 7. İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 8. Kişisel verilerinizin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.